สร้างบอททำงานตามเวลาด้วย Github Action

GitHub Actions คือเครื่องมือในการทำ CI/CD ที่ช่วยให้คุณสร้าง ทดสอบ และไปป์ไลน์การปรับใช้โดยอัตโนมัติ คุณสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์ที่สร้างและทดสอบทุกคำขอดึงไปยังที่เก็บของคุณได้อย่างง่ายดาย

ถ้าอยากอ่านฉบับเต็มตามไปอ่านได้ที่นี่ https://www.khomkrit.com/github-actions-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/

ตัวอย่างสคริปที่ใช้งานสำหรับ Github Action โดยสคริปนี้จะทำการรันไฟล์ bot.sh และทำการอัพเดทโค๊ดไปที่ Github ทุก ๆ วัน

# This is a basic workflow to help you get started with Actions

name: bot-create-commit

# Controls when the workflow will run
on:
 # Triggers the workflow on push or pull request events but only for the "main" branch
 schedule:
  # * is a special character in YAML so you have to quote this string
  - cron: '50 1 * * *'

 # Allows you to run this workflow manually from the Actions tab
 workflow_dispatch:

# A workflow run is made up of one or more jobs that can run sequentially or in parallel
jobs:
 build:
  runs-on: ubuntu-latest
  steps:
  - uses: actions/checkout@master
   with:
    persist-credentials: false # otherwise, the token used is the GITHUB_TOKEN, instead of your personal token
    fetch-depth: 0 # otherwise, you will failed to push refs to dest repo
  - name: Create local changes
   run: |
    ./bot.sh
  - name: Commit & Push changes
   uses: actions-js/push@master
   with:
    github_token: ${{ secrets.GITHUB_TOKEN }}
    author_email: "tao.isaman@gmail.com"
    author_name: "tao-Isaman"
    message: "pump commit"

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s