ตัวอย่าง Github Action สำหรับ Push Docker image ไปที่ Github Package (Kotlin + Spring)

บันทึกการ Setup Gihub Action สำหรับ Kotlin Project โดยจะทำการ build image บน Github Action จากนั้นจึงจะ Push image ไปที่ github package

สำหรับ Dockerfile

FROM eclipse-temurin:17-alpine as build
COPY .mvn .mvn                        
COPY mvnw .                         
COPY pom.xml .                        
COPY src src                         
RUN ./mvnw package                    


FROM eclipse-temurin:17-alpine              
COPY --from=build target/kotlin-api-0.0.1-SNAPSHOT.jar .     
EXPOSE 8080
ENTRYPOINT ["java", "-jar", "kotlin-api-0.0.1-SNAPSHOT.jar"] 

โดยจะเป็นการทำ Multistep build ด้วยคำสั่ง ./mvnw package ซึ่งจะได้ ไฟล์ .Jar มา จากนั้นจึงจะใช้แค่ไฟล์ .Jar ในการรัน application

สำหรับ Github Action

name: Create and publish a Docker image

on:
 push:
  branches: ['release']

env:
 REGISTRY: ghcr.io
 IMAGE_NAME: ${{ github.repository }}

jobs:
 build-and-push-image:
  runs-on: ubuntu-latest
  permissions:
   contents: read
   packages: write

  steps:
   - name: Checkout repository
    uses: actions/checkout@v3

   - name: Log in to the Container registry
    uses: docker/login-action@f054a8b539a109f9f41c372932f1ae047eff08c9
    with:
     registry: ${{ env.REGISTRY }}
     username: ${{ github.actor }}
     password: ${{ secrets.GITHUB_TOKEN }}

   - name: Extract metadata (tags, labels) for Docker
    id: meta
    uses: docker/metadata-action@98669ae865ea3cffbcbaa878cf57c20bbf1c6c38
    with:
     images: ${{ env.REGISTRY }}/${{ env.IMAGE_NAME }}

   - name: Build and push Docker image
    uses: docker/build-push-action@ad44023a93711e3deb337508980b4b5e9bcdc5dc
    with:
     context: .
     push: true
     tags: ${{ steps.meta.outputs.tags }}
     labels: ${{ steps.meta.outputs.labels }}

หาต้องการ Github Action ที่สามารถ Deploy ได้ด้วยให้เพิ่มเติม Step นี้ใน Github Action Fiel

  - name: executing remote ssh commands using password
   uses: appleboy/ssh-action@master
   with:
    host: ${{ secrets.HOST }}
    username: ${{ secrets.USER }}
    key: ${{ secrets.KEY_SSH }}
    script: |
     cd nginx-config
     docker-compose down
     docker-compose up -d 

โดยที่เราจะต้องเพิ่ม secrets enviroments ให้ 3 อย่างคือ HOST (ip ของเครื่องปลายทาง) , USER (user สำหรับ เข้าใช้เครื่องปลายทาง) และ KEY_SSH คือ public key สำหรับเข้า access ไปใช้ในเครื่องที่ปลายทาง โดยตัวอย่างนั้นจะเป็นการ restart ตัว docker-compose

โดยข้อมูลสำหรับ ไฟล์นี้จะอยู่ที่ https://docs.github.com/en/actions/publishing-packages/publishing-docker-images
ดูตัวอย่างได้ที่ https://github.com/tao-Isaman/kotlin-spring-101

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s